adjective বিশেষণ পদ

Dionysian meaning in assamese

ডাইঅ’নিছিয়ান

  • Pronunciation

    /daɪəˈnɪʒən/

  • Definition

    of or relating to or worshipping Dionysus

    ডাইঅ'নিছাছৰ সৈতে জড়িত বা পূজা কৰা