adjective বিশেষণ পদ

Eurasiatic meaning in assamese

ইউৰেছিয়াটিক

  • Definition

    relating to, or coming from, Europe and Asia

    ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ সৈতে জড়িত বা ইয়াৰ পৰা অহা

  • Synonyms

    Eurasian (ইউৰেছিয়ান)