noun বিশেষ্য পদ

Ping-Pong meaning in assamese

পিং-পং

  • Definition

    a game (trademark Ping-Pong) resembling tennis but played on a table with paddles and a light hollow ball

    টেনিছৰ দৰে খেল (ট্ৰেডমাৰ্ক পিং-পং) কিন্তু পেডেল আৰু পাতল ফুটা বল থকা টেবুলত খেলা

  • Synonyms

    table tennis (টেবুল টেনিচ)