noun বিশেষ্য পদ

Reuben meaning in assamese

ৰুবেন

  • Pronunciation

    -uːbən

  • Definition

    a hot sandwich with corned beef and Swiss cheese and sauerkraut on rye bread

    ৰাই ব্ৰেডৰ ওপৰত কৰ্ণড বিফ আৰু চুইছ চীজ আৰু চ'ৰক্ৰাউটৰ সৈতে এটা গৰম চেণ্ডুইচ