adjective বিশেষণ পদ

Sarawakian meaning in assamese

ছাৰাৱাকিয়ান

  • Definition

    of or relating to Sarawak or its people

    ছাৰাৱাক বা ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ সৈতে জড়িত বা ইয়াৰ সৈতে জড়িত

  • Example

    Sarawakian beaches

    ছাৰাৱাকিয়াৰ বিল