adjective বিশেষণ পদ

Shinto meaning in assamese

শ্বিন্টো

 • Pronunciation

  /ˈʃɪn.təʊ/

 • Definition

  relating to or characteristic of Shintoism

  শ্বিন্টো ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ

 • Example

  Shinto temples

  শ্বিন্টো মন্দিৰ

 • Synonyms

  Shintoist (শ্বিন্টোবাদী)

  Shintoistic (শ্বিন্টোবাদী)

adjective বিশেষণ পদ

Shintoist meaning in assamese

শ্বিন্টোবাদী

 • Definition

  relating to or characteristic of Shintoism

  শ্বিন্টো ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ

 • Synonyms

  Shinto (শ্বিন্টো)

adjective বিশেষণ পদ

Shintoistic meaning in assamese

শ্বিন্টোবাদী

 • Definition

  relating to or characteristic of Shintoism

  শ্বিন্টো ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত বা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ

 • Synonyms

  Shinto (শ্বিন্টো)