adjective বিশেষণ পদ

Shuha meaning in assamese

শুহা

  • Definition

    of or pertaining to any Shinto sect other than Kokka Shinto

    কোক্কা শ্বিন্টোৰ বাহিৰে আন কোনো শ্বিণ্টো সম্প্ৰদায়ৰ বা ইয়াৰ সৈতে জড়িত