adjective বিশেষণ পদ

Siberian meaning in assamese

চাইবেৰিয়ান

 • Pronunciation

  [saɪˈbɪəɹɪən]

 • Definition

  of or relating to or characteristic of Siberia or the Siberians

  চাইবেৰিয়া বা চাইবেৰিয়ানসকলৰ সৈতে জড়িত বা তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য

 • Example

  Siberian natural resources

  চাইবেৰিয়াৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ