noun संज्ञा

Judeo-Spanish meaning in bhojpuri

जूडियो-स्पेनिश के बा

  • Definition

    the Spanish dialect spoken by Sephardic Jews but written in the Hebrew script

    स्पेनिश बोली जे सेफारदीक यहूदी लोग बोले ला बाकी हिब्रू लिपि में लिखल गइल