adjective विशेशण

Bismarckian meaning in konkani

बिस्मार्कियन हांणी केला

  • Definition

    of or relating to Prince Otto von Bismarck or his accomplishments

    प्रिन्स ऑटो फॉन बिस्मार्क वा ताच्या कामगिरीचो वा ताचेकडेन संबंदीत आशिल्लो