adjective વિશેષણ

Old meaning in gujarati

જૂનું

  • Definition

    of a very early stage in development

    વિકાસના ખૂબ જ પ્રારંભિક તબક્કામાં

  • Example

    Old English is also called Anglo Saxon

    જૂના અંગ્રેજીને એંગ્લો સેક્સન પણ કહેવાય છે