adjective ವಿಶೇಷಣ

Semitic-speaking meaning in kannada

ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಮಾತನಾಡುವ

  • Definition

    able to communicate in a Semitic language

    ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ