noun नाम

A meaning in marathi

 • Definition

  the unit symbol for the ampere, the basic unit of electric current adopted under the Systeme International d'Unites

  अँपिअरसाठी एकक चिन्ह, सिस्टीम इंटरनॅशनल डी'युनिट्स अंतर्गत स्वीकारलेले विद्युत प्रवाहाचे मूलभूत एकक

 • Example

  My headlights have a current of 5 A each.

  माझ्या हेडलाइट्समध्ये प्रत्येकी 5 A चा करंट आहे.

 • Synonyms

  amp (amp)

  ampere (अँपिअर)

noun नाम

A meaning in marathi

 • Definition

  short form for adenine, a purine base found in DNA and RNA

  अ‍ॅडिनाइनसाठी लहान स्वरूप, डीएनए आणि आरएनएमध्ये आढळणारा प्युरिन बेस

 • Example

  I used 2mg of A in the experiment.

  मी प्रयोगात 2mg A वापरले.

 • Synonyms

  adenine (अॅडेनाइन)

noun नाम

A meaning in marathi

 • Definition

  one of the four nucleotides used in building DNA

  डीएनए तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या चार न्यूक्लियोटाइड्सपैकी एक

 • Example

  My DNA gene sequence had 3,000 As in it.

  माझ्या डीएनए जनुक अनुक्रमात 3,000 होते.

 • Synonyms

  deoxyadenosine monophosphate (deoxyadenosine monophosphate)

  deoxycytidine monophosphate (deoxycytidine monophosphate)

  deoxythymidine monophosphate (deoxythymidine monophosphate)

  deoxyguanosine monophosphate (deoxyguanosine monophosphate)

noun नाम

A meaning in marathi

 • Definition

  any of several fat-soluble vitamins essential for normal vision

  सामान्य दृष्टीसाठी आवश्यक असलेल्या अनेक चरबी-विद्रव्य जीवनसत्त्वांपैकी कोणतेही

 • Example

  Did you get your daily dose of A today?

  तुम्हाला आज तुमचा A चा दैनिक डोस मिळाला का?

 • Synonyms

  vitamin A (व्हिटॅमिन ए)