adjective विशेषण

Abnaki meaning in marathi

अबनाकी

  • Definition

    of or relating to the Abnakis or their language

    अबनाकी किंवा त्यांच्या भाषेशी संबंधित

noun नाम

Abnaki meaning in marathi

अबनाकी

  • Definition

    the Algonquian language spoken by the Abnaki and Penobscot

    अबनाकी आणि पेनोब्स्कॉटद्वारे बोलली जाणारी अल्गोन्क्वियन भाषा