adjective विशेषण

Caucasoid meaning in marathi

कॉकसॉइड

  • Definition

    of or relating to Caucasian people

    कॉकेशियन लोकांचे किंवा त्यांच्याशी संबंधित

  • Synonyms

    Caucasian (कॉकेशियन)