adjective विशेषण

Cenozoic meaning in marathi

सेनोझोइक

  • Pronunciation

    /ˌkeɪnəʊˈzəʊɪk/

  • Definition

    of or relating to or denoting the Cenozoic era

    सेनोझोइक युगाचा किंवा त्याच्याशी संबंधित किंवा सूचित करणे