noun नाम

Dewar meaning in marathi

देवर

  • Pronunciation

    /ˈdjuːwə(ɹ)/

  • Definition

    vacuum flask that holds liquid air or helium for scientific experiments

    व्हॅक्यूम फ्लास्क ज्यामध्ये वैज्ञानिक प्रयोगांसाठी द्रव हवा किंवा हीलियम असते