noun ବିଶେଷ୍ୟ

Agha meaning in oriya

ଆଗା |

  • Definition

    title for a civil or military leader (especially in Turkey)

    ଜଣେ ନାଗରିକ କିମ୍ବା ସାମରିକ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖ୍ୟା (ବିଶେଷକରି ତୁର୍କୀରେ)

  • Synonyms

    Aga (ଆଗା |)