adjective ବିଶେଷଣ

Anglo-Jewish meaning in oriya

ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ-ଯିହୁଦୀ |

  • Definition

    of English-speaking Jews and their culture

    ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଯିହୁଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି |

  • Example

    Anglo-Jewish papers

    ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ-ଯିହୁଦୀ କାଗଜପତ୍ର |