noun ବିଶେଷ୍ୟ

April meaning in oriya

ଏପ୍ରିଲ୍

 • Pronunciation

  /ˈeɪ.pɹɪl/

 • Definition

  the month following March and preceding May

  ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମାସ ପୂର୍ବର ମାସ |

noun ବିଶେଷ୍ୟ

April fool meaning in oriya

ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍

 • Definition

  the butt of a prank played on April 1st

  ଏପ୍ରିଲ୍ 1 ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଖେଳର ବଟ |

 • Definition

  My friend made me an April fool by wrapping everything in paper.

  ମୋର ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ସବୁ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଏପ୍ରିଲ୍ ମୂର୍ଖ କରିଦେଲେ |

noun ବିଶେଷ୍ୟ

April fool meaning in oriya

ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍

 • Definition

  a practical joke or trick played on the first day of April

  ଏପ୍ରିଲ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପହାସ ବା କ ick ଶଳ |

 • Definition

  I have a great April fool up my sleeve – I will wrap everything in paper!

  ମୋର ଏକ ଭଲ ଏପ୍ରିଲ୍ ମୋ ହାତକୁ ବୋକା ବନେଇଛି - ମୁଁ ସବୁକିଛି କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବି!