adjective ବିଶେଷଣ

Azerbaijani meaning in oriya

ଆଜେରବାଇଜାନ

  • Pronunciation

    /ˌæzəbaɪˈdʒɑːni/

  • Definition

    of or pertaining to Azerbaijan or the people or culture of Azerbaijan

    ଆଜେରବାଇଜାନର କିମ୍ବା ଆଜେରବାଇଜାନର ଲୋକ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ |