adjective ବିଶେଷଣ

Bantu-speaking meaning in oriya

ବଣ୍ଟୁ-କଥାବାର୍ତ୍ତା |

 • Definition

  able to communicate in Bantu

  ବଣ୍ଟୁରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ |

adjective ବିଶେଷଣ

Bantu-speaking meaning in oriya

ବଣ୍ଟୁ-କଥାବାର୍ତ୍ତା |

 • Definition

  of or relating to people who speak Bantu

  ବାଣ୍ଟୁ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ |

 • Example

  the Bantu-speaking people of Africa

  ଆଫ୍ରିକାର ବଣ୍ଟୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ |