adjective ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

American meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕੀ

 • Pronunciation

  /əˈmɛɹ.ɪ.kən/

 • Definition

  of or relating to or characteristic of the continents and islands of the Americas

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

 • Definition

  The American coasts nearly go from pole to pole.

  ਅਮਰੀਕੀ ਤੱਟ ਲਗਭਗ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਧਰੁਵ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

adjective ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

American meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕੀ

 • Definition

  of or relating to the United States of America or its people or language or culture

  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

 • Definition

  American elections are watched by the rest of the world.

  ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

noun ਨਾਂਵ

American meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕੀ

 • Definition

  a person from America or of American descent

  ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ

 • Definition

  The American was an expatriate in Britain.

  ਅਮਰੀਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ।

adjective ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

American meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕੀ

 • Definitions

  1. Of, from, or pertaining to the United States of America, its people, or its culture.

  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ, ਤੋਂ, ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ।

 • Examples:
  1. He married an American woman in order to get an American passport.$V$Thanksgiving is an American tradition.

  2. Each new wave of immigration helped meet the needs of American development and made its distinctive contribution to the American character.

  3. Should you ever be athirst in the great American desert, try this experiment, if your caravan happen to be supplied with a metaphysical professor.

  4. they cannot see through their current biases to realize that a police vehicle with the American flag is the ultimate American expression

 • 2. Able to be exercised on any date between its issue and expiry.

  ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ।

 • Examples:
  1. All of these trade on the Chicago Board Options Exchange. Most of the contracts are European. An exception is the OEX contract on the S&P 100, which is American.

  2. Based on the analyses throughout the case study, it is recommended that the use of a model that assumes an ESO is European style when, in fact, the option is American style with the other exotic variables should not be permitted, as this substantially overstates compensation expenses.

  3. Multi-dimensional option pricing becomes an important topic in financial markets (Franker et al., 2008). Among which, the American-type derivative (e.g. the Bermudan option) pricing is a challenging problem.

noun ਨਾਂਵ

American meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕੀ

 • Definitions

  1. Synonym of American Indian or Native American, an indigenous inhabitant of the Americas.

  ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਮੂਲ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵਾਸੀ।

 • Examples:
  1. The Americans believe that all creatures have souls.

  2. Within a few months the ‘slave Alexandre’ had been successfully transformed into what, across the Channel, was called a ‘blackamoor dandy’. Parisians preferred the more politely euphemistic term ‘American’.

 • 2. A citizen or inhabitant of the United States of America.

  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ।

 • Examples:
  1. Roughly two-thirds of Americans default to the General American accent, with other dialects like Southern, AAVE, and Chicano usually being considered lower prestige outside of entertainment and politics.

  2. Americans! your republican politics, not less than your republican religion, are flagrantly inconsistent. You boast of your love of liberty, your superior civilization, and your pure Christianity, while the whole political power of the nation... is solemnly pledged to support and perpetuate the enslavement of three millions of your countrymen.

  3. Graham Norton: But the people coming up to you now, like the Americans, well, you know, the Americans, they're not shy, the Americans. Maggie Smith: No. Well, no but I don't go anywhere where really they can get at me. It's usually in museums and art galleries and things, so that limits things. I keep away from there, and Harrod's I don't go near.

  4. My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes.

  5. the British ruling class obviously could not admit to themselves that their usefulness was at an end. Had they done that they would have had to abdicate. For it was not possible for them to turn themselves into mere bandits, like the American millionaires, consciously clinging to unjust privileges and beating down opposition by bribery and tear-gas bombs. After all, they belonged to a class with a certain tradition, they had been to public schools where the duty of dying for your country, if necessary, is laid down as the first and greatest of the Commandments.

 • 3. The dialect of English spoken in and around the contiguous United States of America.

  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ।

 • Examples:
  1. "Where do you keep your cash, bub?" asked Idris hoarsely. His American was better than Hassan's English.

  2. -A . Spanish ; my mother and father speak American ; my brothers and sisters speak Spanish ; when he is in the house , we speak American ; we have American prayers at night before we go to bed . Q. Is that usual in the families of the

  3. DON COLLIER: This is an American tank; we talk American.

  4. Donate for Give. Good American, but not good English.

  5. JAMES CARTER: Mr. Rice-a-Roni; don't even speak American.

  6. The fact that they speak American and don ' t wear German uniforms makes them more dangerous than the Jerries themselves . What does your Springfield Plan do about them ? Here is a fighting challenge . In the light of this challenge the

  7. We sat down in the central square and drank coffee and a man came up and spoke to us in American.

  8. “ Do you speak American , ” then asked the lady . “ Oh , naow , ” he replied with a still stronger emphasis . “ But wouldn't you like to learn American ? " persisted the lady . “ Oh , naow , thanks , " answered this sturdy little

 • Synonyms

  US-American (ਅਮਰੀਕਾ-ਅਮਰੀਕੀ)

  Seppo (ਸੇਪੋ)

  Western Hemispherian (ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਕਾਰ)

  USian (ਅਮਰੀਕੀ)

  New Worlder (ਨਿਊ ਵਰਲਡਰ)

  United Statesian (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ)

  Ameritard (ਅਮਰੀਟਾਰਡ)

  United Statian (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟੀਅਨ)

  Yank (ਯੈਂਕ)

  Italian American (ਇਤਾਲਵੀ ਅਮਰੀਕੀ)

  Amerikkkan (ਅਮਰੀਕਨ)

  Italo-American (ਇਟਾਲੋ-ਅਮਰੀਕੀ)

  Americanese (ਅਮਰੀਕੀ)

  Russian-American (ਰੂਸੀ-ਅਮਰੀਕੀ)

  nobody ever went broke underestimating the taste of the American people (ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ)

  Franco-American (ਫ੍ਰੈਂਕੋ-ਅਮਰੀਕਨ)

  Paleo-American (ਪਾਲੀਓ-ਅਮਰੀਕੀ)

  Irish American (ਆਇਰਿਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ)

  basketball American (ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਅਮਰੀਕੀ)

  unbleached American (ਅਨਬਲੀਚ ਅਮਰੀਕੀ)

  nobody ever went broke underestimating the intelligence of the American people (ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ)

  SAE (SAE)

  European-American (ਯੂਰਪੀ-ਅਮਰੀਕੀ)

  Mexamerican (ਮੈਕਸਾਮਰੀਕਨ)

  Amerifuck (Amerifuck)

  Hispanic American (ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀ)

  orange-American (ਸੰਤਰੀ-ਅਮਰੀਕੀ)

  Jewmerican (ਯਹੂਦੀ)

  General American (ਜਨਰਲ ਅਮਰੀਕਨ)

  Amerishit (ਅਮੇਰਿਸ਼ਟ)

  ugly American (ਬਦਸੂਰਤ ਅਮਰੀਕੀ)

  Euro-American (ਯੂਰੋ-ਅਮਰੀਕਨ)

  Aboriginal American (ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ)

  Americanoid (ਅਮਰੀਕਨਾਇਡ)

  US-American (ਅਮਰੀਕਾ-ਅਮਰੀਕੀ)

  Mexican American (ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ)

  Afra-American (ਅਫਰਾ-ਅਮਰੀਕੀ)

  my fellow Americans (ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕਨ)

  Anglo-American (ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕਨ)

  Afro-American (ਅਫਰੋ-ਅਮਰੀਕਨ)

  AAPI (ਏ.ਏ.ਪੀ.ਆਈ)

  Amerasian (ਅਮੇਰੇਸ਼ੀਅਨ)

  one hundred percent American (ਇੱਕ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ)

  Ameritard (ਅਮਰੀਟਾਰਡ)

  Can-Am (ਕੈਨ-ਐਮ)

  Americunt (ਅਮਰੀਕਨ)

  AmeriKKKunt (ਅਮੇਰੀਕੇਕਕੁੰਟ)

  Asian American (ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ)

  African American (ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ)

  Americanian (ਅਮਰੀਕੀ)

  Americrap (ਅਮਰੀਕਰੈਪ)

verb ਕਿਰਿਆ

Americanize meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕਨੀਕਰਨ

 • Definition

  to become American in character

  ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣਨ ਲਈ

 • Definition

  Hollywood movies are a force that has greatly Americanized much of the world.

  ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

verb ਕਿਰਿਆ

Americanize meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕਨੀਕਰਨ

 • Definition

  to make American in character

  ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

 • Definition

  The year in the US has completely Americanized them.

  ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

noun ਨਾਂਵ

American football meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ

 • Definition

  a game played by two teams of 11 players on a rectangular field 100 yards long

  100 ਗਜ਼ ਲੰਬੇ ਇੱਕ ਆਇਤਾਕਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 11 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇੱਕ ਖੇਡ

noun ਨਾਂਵ

American cheese meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕੀ ਪਨੀਰ

 • Definition

  hard smooth-textured cheese

  ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਵਿਘਨ-ਟੈਕਚਰ ਵਾਲਾ ਪਨੀਰ

 • Synonyms

  cheddar (ਚੇਡਰ)

noun ਨਾਂਵ

Americanization meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕੀਕਰਨ

 • Definition

  assimilation into American culture

  ਅਮਰੀਕੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ

 • Synonyms

  Americanisation (ਅਮਰੀਕੀਕਰਨ)

noun ਨਾਂਵ

Americanisation meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕੀਕਰਨ

 • Definition

  assimilation into American culture

  ਅਮਰੀਕੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ

 • Synonyms

  Americanization (ਅਮਰੀਕੀਕਰਨ)

noun ਨਾਂਵ

Americana meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕਾਨਾ

 • Definition

  any artifact (such as books or furniture or art) that is distinctive of America

  ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਤਮਕ ਵਸਤੂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਕਲਾ) ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ

noun ਨਾਂਵ

Americanism meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕੀਵਾਦ

 • Definition

  loyalty to the United States and its institutions

  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ

noun ਨਾਂਵ

Americanism meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕੀਵਾਦ

 • Definition

  a custom that is peculiar to the United States or its citizens

  ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਜੀਬ ਹੈ

noun ਨਾਂਵ

Americanism meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕੀਵਾਦ

 • Definition

  an expression that is characteristic of English as spoken by Americans

  ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ

noun ਨਾਂਵ

American plan meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾ

 • Definition

  a hotel plan that includes three meals daily

  ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

verb ਕਿਰਿਆ

Americanise meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕਨਾਈਜ਼

 • Definition

  to become American in character

  ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣਨ ਲਈ

 • Definition

  Hollywood movies are a force that has greatly Americanized much of the world.

  ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

verb ਕਿਰਿਆ

Americanise meaning in punjabi

ਅਮਰੀਕਨਾਈਜ਼

 • Definition

  to make American in character

  ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

 • Definition

  The year in the US has completely Americanized them.

  ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।