adjective பெயர் உரிச்சொல்

Albigensian meaning in tamil

அல்பிஜென்சியன்

  • Definition

    of or relating to Albigenses or Albigensianism

    Albigenses அல்லது Albigensianism உடன் தொடர்புடையது