adjective విశేషణము

Bruneian meaning in telugu

బ్రూనియన్

  • Definition

    of or relating to or characteristic of Brunei or its people

    బ్రూనై లేదా దాని ప్రజలకు సంబంధించినది లేదా వారి లక్షణం

  • Example

    Bruneian oil production

    బ్రూనియన్ చమురు ఉత్పత్తి