adjective విశేషణము

Macedonian meaning in telugu

మాసిడోనియన్

 • Pronunciation

  /mæsəˈdəʊnɪən/

 • Definition

  of or relating to Macedonia or its inhabitants

  మాసిడోనియా లేదా దాని నివాసులకు సంబంధించినది

 • Example

  Macedonian hills

  మాసిడోనియన్ కొండలు