adjective విశేషణము

Malian meaning in telugu

మాలియన్

  • Definition

    of or relating to or characteristic of Mali or its people

    మాలి లేదా దాని ప్రజలకు సంబంధించినది లేదా వారి లక్షణం

  • Example

    Malian deserts

    మాలియన్ ఎడారులు