verb క్రియ

Zone meaning in telugu

జోన్

 • Pronunciation

  /zoʊn/

 • Definition

  separate or apportion into sections

  వేరు లేదా విభాగాలుగా విభజించడం

 • Synonyms

  partition (విభజన)

verb క్రియ

Zone meaning in telugu

జోన్

 • Definition

  regulate housing in

  గృహాన్ని నియంత్రించండి

 • Synonyms

  district (జిల్లా)

noun నామ వాచకము

Zone meaning in telugu

జోన్

 • Definition

  (anatomy) any encircling or beltlike structure

  (అనాటమీ) ఏదైనా చుట్టుముట్టే లేదా బెల్ట్ లాంటి నిర్మాణం

 • Synonyms

  zona (జోనా)

noun నామ వాచకము

Zone meaning in telugu

జోన్

 • Definition

  an area or region distinguished from adjacent parts by a distinctive feature or characteristic

  విలక్షణమైన లక్షణం లేదా లక్షణం ద్వారా ప్రక్కనే ఉన్న భాగాల నుండి వేరు చేయబడిన ప్రాంతం లేదా ప్రాంతం

noun నామ వాచకము

Zone meaning in telugu

జోన్

 • Definition

  any of the regions of the surface of the Earth loosely divided according to latitude or longitude

  భూమి యొక్క ఉపరితలం యొక్క ఏదైనా ప్రాంతం అక్షాంశం లేదా రేఖాంశం ప్రకారం వదులుగా విభజించబడింది

 • Synonyms

  geographical zone (భౌగోళిక మండలం)

noun నామ వాచకము

Zone meaning in telugu

జోన్

 • Definition

  a locally circumscribed place characterized by some distinctive features

  కొన్ని విలక్షణమైన లక్షణాలతో స్థానికంగా చుట్టుముట్టబడిన ప్రదేశం

verb క్రియ

Zone meaning in telugu

జోన్

 • Definitions

  1. To divide into or assign to sections or areas.

  విభాగాలు లేదా ప్రాంతాలుగా విభజించడం లేదా కేటాయించడం.

 • Examples:
  1. The high-level process is to shut down the server, unzone the server from Generation 2, zone the server to Gen3, and then define and activate the data-migration (DM) volumes between the Generation 2 and Gen3.

 • Synonyms

  doze off (డోజ్ ఆఫ్)

  zone out (జోన్ అవుట్)

  zoner (జోనర్)

  zoning (జోనింగ్)

  zone in on (జోన్ లో)

  zonal (జోనల్)

noun నామ వాచకము

Zone meaning in telugu

జోన్

 • Definitions

  1. Each of the five regions of the earth's surface into which it was divided by climatic differences, namely the torrid zone (between the tropics), two temperate zones (between the tropics and the polar circles), and two frigid zones (within the polar circles).

  భూమి యొక్క ఉపరితలంలోని ఐదు ప్రాంతాలలో ప్రతి ఒక్కటి వాతావరణ వ్యత్యాసాల ద్వారా విభజించబడింది, అవి టొరిడ్ జోన్ (ఉష్ణమండల మధ్య), రెండు సమశీతోష్ణ మండలాలు (ఉష్ణమండల మరియు ధ్రువ వృత్తాల మధ్య) మరియు రెండు శీతల మండలాలు (ధ్రువ వలయాలు లోపల) )

 • Examples:
  1. And as two Zones doe cut the Heaven upon the righter side, / And other twaine upon the left likewise the same devide, / The middle in outragious heat exceeding all the rest: / Even so likewise through great foresight to God it seemed best, / The earth encluded in the same should so devided bee.

  2. And while idle curiosity may take its walk in shady avenues by the ocean side, commerce defies every wind, outrides every tempest, and invades every zone.

  3. To avoid which, we will take any pains ; we will dive to the bottom of the sea, to the bowels of the earth, five, six, seven, eight, nine hundred fathom deep, through all five zones, and both extremes of heat and cold.

 • 2. A band or area of growth encircling anything.

  ఏదైనా చుట్టుముట్టే బ్యాండ్ లేదా పెరుగుదల ప్రాంతం.

 • Examples:
  1. Some of the lagoons, said to have subterranean outlets, have no visible ones; the inclosing island, in such cases, being a complete zone of emerald.

 • 3. A semicircular area in front of each goal.

  ప్రతి గోల్ ముందు ఒక అర్ధ వృత్తాకార ప్రాంతం.

 • Examples:
  1. The defender playing at the top of the zone is nine to fourteen metres out from the goal line.

 • 4. A belt or girdle.

  బెల్ట్ లేదా నడికట్టు.

 • Examples:
  1. From the waiſt downwards, they wore a looſe robe, girt with an embroidered zone or belt about the middle, with a large claſp of gold, and a precious ſtone.

  2. Her tapered fingers too with rings are graced, / And an embroidered zone surrounds her slender waist.

  3. Love fram'd with Mirth a gay fantastic round, / Loose were her tresses seen, her zone unbound,

  4. Or should she, confident, / As sitting queen adored on beauty's throne, / Descend with all her winning charms begirt / To enamour, as the zone of Venus once / Wrought that effect on Jove, so fables tell : / How would one look from his majestic brow, / Seated as on the top of virtue's hill, / Discountenance her despised, and put to rout / All her array; her female pride deject, / Or turn to reverent awe ?

  5. There was the Donna Julia, whom to call / Pretty were but to give a feeble notion / Of many charms in her as natural / As sweetness to the flower, or salt to ocean, / Her zone to Venus, or his bow to Cupid / (But this last simile is trite and stupid).

  6. `Look now on me, Kallikrates!' and with a sudden motion she shook her gauzy covering from her, and stood forth in her low kirtle and her snaky zone, in her glorious radiant beauty and her imperial grace, rising from her wrappings, as it were, like Venus from the wave, or Galatea from her marble, or a beatified spirit from the tomb.

  7. it was the prettiest thing to see her girding on the precious little zone, and yet obliged to have assistance because her fingers were in such terrible perplexity;.

 • 5. The curved surface of a frustum of a sphere, the portion of surface of a sphere delimited by parallel planes.

  గోళం యొక్క ఫ్రస్టమ్ యొక్క వక్ర ఉపరితలం, సమాంతర విమానాల ద్వారా వేరు చేయబడిన గోళం యొక్క ఉపరితలం యొక్క భాగం.

 • Examples:
  1. A zone of a sphere is the curved surface of a frustum. Determine, correct to 3 significant figures (a) the volume of the frustum of the sphere, (b) the radius of the sphere and (c) the area of the zone formed.

  2. To find the surface of a spherical zone.$V$Rule.—Multiply the altitude of the zone by the circumference of a great circle of the sphere, and the product will be the surface (Book VIII. Prop. X. Sch. 1).

 • 6. A circuit; a circumference.

  ఒక సర్క్యూట్; ఒక చుట్టుకొలత.

 • Examples:
  1. And we have yet large day; for scarce the sun / Hath finish'd half his journey, and scarce begins / His other half in the great zone of heaven.

 • Synonyms

  sector (రంగం)

  section (విభాగం)

  territory (భూభాగం)

  district (జిల్లా)

  belt (బెల్ట్)

  crease (క్రీజ్)

  sphere (గోళము)

  region (ప్రాంతం)

  area (ప్రాంతం)

  red zone (రెడ్ జోన్)

  relegation zone (బహిష్కరణ జోన్)

  no-lone zone (నో-లోన్ జోన్)

  zone of avoidance (ఎగవేత జోన్)

  photic zone (ఫోటో జోన్)

  euphotic zone (యుఫోటిక్ జోన్)

  no lone zone (ఒంటరి జోన్ లేదు)

  Zone of Death (డెత్ జోన్)

  eurozone (యూరోజోన్)

  neutral zone (తటస్థ జోన్)

  T-zone (T-జోన్)

  nuclear-free zone (అణు రహిత ప్రాంతం)

  comfort zone (అనువయిన ప్రదేశం)

  war zone (యుద్ధ ప్రాంతం)

  loading zone (లోడ్ జోన్)

  no-fly zone (నో-ఫ్లై జోన్)

  temperate zone (సమశీతోష్ణ మండలం)

  geozone (జియోజోన్)

  offensive zone (ప్రమాదకర జోన్)

  communications zone (కమ్యూనికేషన్ జోన్)

  DMZ (DMZ)

  attacking zone (దాడి జోన్)

  seismogenic zone (భూకంప మండలం)

  annular zone (కంకణాకార మండలం)

  defending zone (డిఫెండింగ్ జోన్)

  white zone (వైట్ జోన్)

  adaptive zone (అనుకూల జోన్)

  in the zone (మండలంలో)

  erogenous zone (erogenous జోన్)

  zone refining (జోన్ శుద్ధి)

  defensive zone (డిఫెన్సివ్ జోన్)

  zone melting (జోన్ ద్రవీభవన)

  Benioff zone (బెనియోఫ్ జోన్)

  subduction zone (సబ్డక్షన్ జోన్)

  aphotic zone (అఫోటిక్ జోన్)

  demilitarized zone (సైనికరహిత ప్రాంతం)

  exclusion zone (మినహాయింపు జోన్)

  zone of action (చర్య యొక్క జోన్)

  buffer zone (బఫర్ జోన్)

  zonule (మండలము)

  zone of fire (అగ్ని జోన్)

  free zone (ఫ్రీ జోన్)

  transition zone (పరివర్తన జోన్)

  feed zone (ఫీడ్ జోన్)

  torrid zone (టొరిడ్ జోన్)

  biozone (బయోజోన్)

  work zone (పని జోన్)

  crumple zone (క్రంపుల్ జోన్)

  kill zone (కిల్ జోన్)

  zone plate (జోన్ ప్లేట్)

  Wadati-Benioff zone (వడతి-బెనియోఫ్ జోన్)

  zone defense (జోన్ రక్షణ)

  float-zone silicon (ఫ్లోట్-జోన్ సిలికాన్)

  death zone (డెత్ జోన్)

  Fresnel zone plate (ఫ్రెస్నెల్ జోన్ ప్లేట్)

  black zone (బ్లాక్ జోన్)

  flood the zone (మండలాన్ని ముంచెత్తాయి)

  life zone (లైఫ్ జోన్)

noun నామ వాచకము

Zone fire meaning in telugu

జోన్ అగ్ని

 • Definition

  artillery or mortar fire delivered in a constant direction at several quadrant elevations

  ఫిరంగి లేదా మోర్టార్ ఫైర్ అనేక క్వాడ్రంట్ ఎలివేషన్స్ వద్ద స్థిరమైన దిశలో పంపిణీ చేయబడుతుంది

 • Definition

  The zone fire was called in by the artillery commander.

  జోన్ ఫైర్‌ను ఫిరంగి కమాండర్ పిలిచారు.

noun నామ వాచకము

Zone of interior meaning in telugu

అంతర్గత జోన్

 • Definition

  the part of the theater of war not included in the theater of operations

  థియేటర్ ఆఫ్ వార్ యొక్క భాగం ఆపరేషన్స్ థియేటర్‌లో చేర్చబడలేదు

 • Definition

  The zone of interior was very small.

  ఇంటీరియర్ జోన్ చాలా చిన్నది.